Moore Polska

Z początkiem stycznia 2023 roku, jako efekt kapitałowej sukcesji zewnętrznej w Wessly sp. z o.o., nastąpiło połączenie ze spółką Moore Polska Audyt sp. z o.o.

Za chwilę nastąpi przekierowanie na stronę Moore Polska. Jeżeli nie chcesz czekać kliknij TUTAJ.

VIP - Marzec 2004

vip2003

W nowym cyklu redakcyjnym magazyn "VIP" będzie przedstawiał firmy, które zrodziwszy się w dobie przemian ustrojowych, nadal z powodzeniem się rozwijają. Nasze prezentacje otwieramy historią jednej z pierwszych firm konsultingowych w Polsce - WESSLY sp. z o.o., która rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku. Dzisiaj, po blisko piętnastu latach, jest nowoczesną, dobrze zarządzaną firmą audytorsko-konsultingową, posiadającą znaczący portfel stałych klientów.

Kapitał ludzki

Jarosław Adkowski

Jej założyciel, pan Wiesław Rozmysłowicz, po czternastu latach doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek w gospodarce socjalistycznej, uznał, że jego wiedza o specyfice biznesu w Polsce może być przydatna inwestorom zagranicznym, którzy pojawią się z chwilą urynkowienia polskiej gospodarki. Jego atutami były również łatwość nawiązywania kontaktów z kontrahentami i znajomość języka angielskiego, wyniesione z wcześniejszej pracy w handlu zagranicznym.


POLSCY SPECJALIŚCI


Szybko się okazało, jak bardzo potrzebna jest taka pomoc zagranicznym firmom w Polsce. Potwierdzeniem tego niech będzie wypowiedź jednego z klientów, pana Marcela Zimmermanna, dyrektora firmy holenderskiej w Polsce, zawarta w artykule o Wessly, pt. "Budowanie dzień po dniu" ("Gazeta Bankowa" z 12 października 1997 r.): "W przypadku Wessly podstawową zaletą nie jest niska cena. Zagraniczni audytorzy i doradcy są dobrzy za granicą. W Polsce - gdzie prawo zmienia się co tydzień - woleliśmy zaufać polskiemu specjaliście. Bo zna on nie tylko prawo, ale również mentalność urzędników w ministerstwach i urzędach podatkowych, jest bliżej lokalnej specyfiki i ją rozumie".
Pośród klientów Wessly można odnaleźć nie tylko wiele firm i organizacji zagranicznych, takich jak amerykańska The Andrew W. Mellon Foundation, niemiecki Coram Deutschland GmbH, austriacka Elektrobau AG, chińska Food City International z Hong Kongu, ale także firmy polskie z obcym kapitałem, jak np. Reynaers Polska i Alural (kapitał belgijski), ThermoTeam (duński), IFS (szwedzki), EBG (austriacki), oraz kapitałem niemieckim - firmy Rothenberger, Fackel-mann, Lindner, Dekra i włosko-niemieckim - Berlin Chemie Menarini.
Jak widać, są to nie tylko mało znane firmy, ale także światowe koncerny, które na pewno mogłyby korzystać tylko z usług wielkich międzynarodowych firm audytorskich. A jednak, jak wynika z cytowanej wypowiedzi jednego z klientów Wessly, wartość merytoryczna usług tej firmy ma tu największe znaczenie.

To, że przeciętne firmy z kapitałem zagranicznym wolą być badane i konsultowane przez polskie firmy audytorskie i doradcze, nie jest czymś zaskakującym. Polscy audytorzy to przeważnie niewielkie firmy typu kancelaryjnego. Ich bazą są licencjonowani audytorzy oraz aplikanci - kandydaci na biegłych, którzy zdali minimum 7 z 11 obowiązujących biegłego rewidenta egzaminów. Do takich firm należy Wessly sp. z o.o.
Z uwagi na potrzebę świadczenia usług na poziomie oczekiwanym przez klientów międzynarodowych, Wessly nie zatrudnia niedoświadczonych asystentów. Licencja biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, radcy prawnego czy rzeczoznawcy majątkowego to standard dla członków zespołu pracowników i współpracowników tej spółki. Pracę licencjonowanych ekspertów tylko wspomagają starannie dobrani aplikanci.
Założyciel i prezes zarządu spółki, uznając, że najwyższą wartością takiego typu organizacji jest jej profesjonalizm, z równą determinacją uzupełniał wiedzę o współczesną ekonomię na SGH, co zdobywał formalne uprawnienia - doradcy podatkowego w roku 1997, a w latach 1999-2003 biegłego rewidenta. Dzięki temu dzisiaj z całą odpowiedzialnością twierdzi, że zarządzana przez niego firma jest w pełni przygotowana, aby kompleksowo wspierać działalność jej klientów.

POZNAĆ KLIENTÓW

W Wessly przyjęto zasadę, że audyt, poza jego podstawową funkcją, służy poznaniu klientów i ich problemów. Dzięki ich ujawnieniu oraz wskazaniu przez ekspertów właściwych do ich rozwiązania źródeł prawa, problemy te nie pojawiają się w przyszłości. A taka logika działania powoduje, że klienci pozostają z tą firmą na wiele lat, podpisując często umowy bezterminowe. Wiele z nich korzysta z jej konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego nawet blisko 10 lat, a więc od czasu, kiedy Wessly sp. z o.o. uzyskała status podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych.
Jak się dowiadujemy podczas wywiadu, badanie sprawozdań finansowych jest tylko jednym z obszarów działalności fir my. Istotną jej częścią są audyty podatkowe, w tym weryfikacje prawidłowości rozliczeń VAT. Znaczącą część czasu doradcy podatkowego w tym obszarze działalności zabierają również konsultacje, opinie i ekspertyzy podatkowe.
Innym, niezwykle ciekawym dla ekspertów tej firmy, obszarem usług jest doradztwo w zakresie przekształceń, fuzji i podziałów firm. Przeprowadzanie analiz zasadności transformacji organizacyjnej podmiotu, z uwagi na istniejące kolizje prawne i braki uregulowań poszczególnych obszarów prawa w tym zakresie, uświadamia klientom niezwykle realne, szczególnie podatkowe, ryzyko rozważanych zmian.
Jak twierdzi prezes spółki, takie opracowania każdorazowo są wyzwaniem intelektualnym dla ekspertów firmy. Niemały w tym udział mają również ciągłe zmiany przepisów prawa gospodarczego. - Zdarza się - mówią pracownicy firmy - że kiedy w trakcie realizacji jakiegoś opracowania ujawniona zostanie istotna kolizja źródeł prawa lub przepisy przeczące logice zmian wolnorynkowych, prezes Rozmysłowicz sięga po przysłowiowe pióro i - najczęściej na łamach "Rzeczpospolitej" - dokonuje analizy tych przepisów, wskazując na potrzebę ich zmian z uwagi na negatywne skutki gospodarcze ich funkcjonowania.
Omawianie na łamach prasy problemów użytkowania prawa w państwie demokratycznym ma w przekonaniu prezesa niezwykle istotne znaczenie. Obnażanie prawdy o wadliwych źródłach prawa ułatwia organom decyzyjnym monitorowanie gospodarki i ujawnianie jej źle uregulowanych obszarów. - Zdarza się, że kiedy po latach takie przepisy są zmieniane, wielką radość przynoszą szefowi telefony klientów, którzy pamiętają jego wystąpienia o ich zmianę - mówią pracownicy firmy.

WESSLY


Po latach działalności prezes Rozmysłowicz nadal uważa, że największym atutem każdej firmy doradczej jest kapitał ludzki. Dlatego nawet nazwa firmy Wessly pochodzi od imienia jej założyciela, a jego transkrypcji dokonano po to, aby było ono łatwo brzmiące we wszystkich językach przyszłych klientów firmy. Prezes uznał, że w ten sposób wskaże, że za działalność tej firmy doradczej odpowiada konkretny człowiek. Podobnie jak niegdyś, uznaje także, że nie może sobie pozwolić na działania niekompetentne czy popełnianie błędów. Dlatego też nie tylko stara się dotrzymywać kroku ekspertom, których zatrudnia, ale żeby zmusić i ich, i siebie do stałego odnawiania wiedzy, organizuje dla klientów firmy seminaria, do których wszyscy członkowie zespołu Wessly są obowiązani się przygotować.
Uśmiecha się, mówiąc: - Kiedyś w wywiadzie powiedziałem, że chyba od potrzeby ciągłego aktualizowania wiedzy nigdy już nie ucieknę. Okazuje się, że to prawda. Tym bardziej ma to znaczenie w Polsce, gdzie nie ma roku, aby prawo gospodarcze nie ulegało głębokim zmianom. Grono stałych klientów - dodaje - kojarzy firmę już nie tylko z Rozmysłowiczem, ale także z jego najbliższymi współpracownikami, bo wielu z nich pracuje w firmie niemal od początku.

--------------------------------------------------- 

In the new editorial series, "VIP" will be presenting companies while emerging, are still developed successfully. We open our presentations with a story of one of the first consulting companies in Poland - WESSLY Sp. z o.o., which started its activity in 1990. Today, after around fifteen years, it is a modern, well-managed auditing-consulting company holding a significant portfolio of regular customers.

Human Resources

Jarosław Adkowski

Its founder, Mr.Wiesław Rozmysłowicz, after fourteen years of experience in running business activity on own account in socialist economy, realized that his know-how about the specificity of business in Poland may be useful for foreign investors who will appear on the moment of introducing Polish economy into market. His advantages were also easiness in making contacts with contractors and the knowledge of English that he benefited from the prior work in foreign trade.

POLISH SPECIALISTS

It turned out very quickly that there is a need of such assistance to foreign companies in Poland. The confirmation of that is the statement of one of the customers, Mr. Marcel Zimmermann, manager of Dutch company in Poland, contained in an article about Wessly entitled "Building day after day" ("Gazeta Bankowa" as of October 12, 1997): "In case of Wessly the basic advantage is not a low price. Foreign auditors and advisors are good abroad. In Poland, where law changes every week, we preferred to trust a Polish specialist, because he knows not only law, but also the mentality of clerks in ministries and tax offices, is closer to local specificity and understands it”.
Among the customers of Wessly one may find not only many companies and organizations such as American one: The Andrew W. Mellon Foundation, German one: Coram Deutschland GmbH, Austrian one: Elektrobau AG, Chinese one: Food City International from Hong Kong, but also Polish companies with foreign capital as e.g. Reynaers Polska and Alural (Belgian capital), ThermoTeam (Dutch one), IFS (Swedish one), EBG (Austrian one), and the ones with German capital: Rothenberger, Fackelmann, Lindner, Dekra and Italian-German one: Berlin Chemie Menarini.
As one can see, these are not only slightly known companies, but also world concerns which surely could use only the services of huge international auditing companies. Yet, as it results from the quoted statement of one of Wessly’s customers, the content-related value of the services of that company is of paramount importance.
The fact that average companies with foreign companies prefer to be audited and consulted by Polish auditing and advisory companies is nothing surprising. Polish auditors are mostly small companies of office type. Their basis is licensed auditors and articled clerks – candidates for chartered auditors who passed minimum 7 out of 11 exams which are obligatory for a chartered auditor. These companies cover Wessly Sp. z o.o.
Due to the need of providing services on the level expected by international customers, Wessly does not employ inexperienced assistants. The license of chartered auditor, tax advisor, legal counsel or property expert is a standard for team members of employees and associates of this company. The work of licensed experts is only supported by properly selected articled clerks.
The founder and President of Management Board of the company, regarding its professionalism as the top value of such a type of organization, with equal determination complemented the knowledge by modern economics at Warsaw School of Economics as well as obtained formal licenses – tax advisory in 1997 and within years: 1999-2003 – chartered auditor. Due to that, today with the whole responsibility he states that the company that he manages is fully prepared to completely support the activity of its customers.

GETTING TO KNOW CUSTOMERS

In Wessly there was assumed a rule that audit apart from its basic function is used for getting to know customers and their problems. Due to their disclosure and indicating by the experts proper for the solution – sources of law, these problems do not appear in the future. And such a logics of action causes that the customers remain with this company for many years, while often signing non-deadline agreements. Many of them have been using their consulting within balance and tax law even for nearly 10 years, and therefore since Wessly Sp. z o.o. gained the status of entity entitled to examine financial reports. As we find out during the interview, the examination of financial reports is only one of the areas of company’s activity. Its crucial part is tax audits, including verifications of regularities of VAT settlements. A great deal of time of a tax advisor in this scope of activity is also consumed by tax consulting, opinions and expertise. 
Another area of services, extremely interesting for the experts of this company, is advising within transformations, mergers and divisions of companies. 
Conducting the analyses of the legitimacy of transformation of an organizational entity, due to the existing legal conflicts and lack of regulations of certain areas of law in this aspect, makes the customers aware of extremely real, especially in the aspect of taxation, risk of the considered changes.
As the company’s President believes such studies are intellectual challenges each time for the company’s experts. Also not a very small participation play continuous changes of commercial law provisions. It occurs – the company’s employees say – that when during the implementation of some study there is disclosed a crucial conflict of sources of law or provisions that contradict the logics of free-market changes, President Rozmysłowicz starts his writing and most often in "Rzeczpospolita" executes the analysis of these provisions, indicating the need to change them due to the negative commercial effects of their functioning.
Discussing in press the problems of using the law in a democratic country is, in the opinion of President, of paramount importance. Exposing the truth of defective sources of law makes for the decision-making authorities easier the monitoring of economy and disclosing its badly regulated areas. It occurs that when after years such provisions are changed, the President is happy to receive phone calls from the customers who remember his application for changing the provisions – say the company’s employees.

WESSLY

After years of activity, President Rozmysłowicz still thinks that the biggest advantage of each advisory company is human resources. Therefore, even the name Wessly comes from the name of its founder and the transcription of the above was made in order to make it sound easy in all the languages of the future company’s customers. The President decided that in this way he will show that a specific person is responsible for the activity of this advisory company. Similarly as some time ago, he believes that he may not allow himself for incompetent activities or making mistakes. Thus, he is not only trying to keep pace with the experts he employs, but he is trying to make them and himself continuously renew knowledge, organizes seminars for the company’s customers for which all the members of Wessly team are obliged to get prepared for.
He smiles when saying: - Once in an interview I said that I would not escape the need of continuous update of knowledge any more. It seems that this is true. The more it’s important in Poland when there is not a single year when commercial law wasn’t subject to deep changes. A group of regular customers – he adds – associates the company not only with Mr. Rozmysłowicz, but also with his closest associates, because many of them have been working in the company from the beginning.


 

Wessly Sp. z o.o., ul. Irysowa 24A, 02-660 Warszawa | tel. 22 826 32 78, 22 826 96 12 | fax 22 826 91 65 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.